ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
1. Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Το tooman.gr (εφεξής «tooman») με έδρα την Καβάλα λειτουργεί από την ατομική επιχείρηση Τουμανίδης Μιχαήλ  με ΑΦΜ 129255136 Δ.Ο.Υ Καβάλας και έδρα τη Εθναρχού Μακαρίου 11 λειτουργεί τον παρόν ιστότοπο και αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών. 
Το tooman.gr αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου και διατηρεί σχετικές πολιτικές. Ρυθμίζει δε αυτές, τις σχέσεις, με έγγραφη συμφωνία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΠΔ (GDPR). Ως μέρος αυτής της θεμελιώδους υποχρέωσης, το toman.gr δεσμεύεται να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες, που συχνά αναφέρονται ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» που έχουν συλλεχθεί μέσω του επίσημου ιστότοπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο.
O σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχονται οικειοθελώς από τους επισκέπτες του ιστοτόπου μας έτσι ώστε να μπορούμε να παρέχουμε σ’ αυτούς πληροφόρηση σχετικά με τις  δραστηριότητες μας και επιστημονικές αναλύσεις σε θέματα διαμονής και φροντίδας.
Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω Διαδικτύου προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρουμε και προστατεύουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε.
Το tooman.gr ενημερώνει το πρόσωπο (εφεξής «χρήστης») στο οποίο τα εκάστοτε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αφορούν, το οποίο επισκέπτεται / χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα www.toman.gr (εφεξής «ιστότοπος») ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας περί δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις περιορισμού της ποσότητας των πληροφοριών που μπορούν να αποκαλυφθούν σε πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα βάσει του εφαρμοστέου δικαίου (για παράδειγμα, εάν αυτό συνεπάγεται απαραιτήτως την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με άλλο πρόσωπο).
Το toman.gr επιτρέπεται να παρακρατεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, κάποιους τύπους δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις. Σε περίπτωση διαφωνίας, επικοινωνήστε με την ομάδα ιδιωτικού απορρήτου μας στη διεύθυνση «mail@tooman.gr» Επιπλέον, τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή, που για την περιοχή της Ελλάδος είναι η Αρχή προστασίας δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628) Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
2. Υπεύθυνος επεξεργασίας.
Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ατομική επιχείρηση Τουμανίδης Μιχαήλ  με ΑΦΜ 129255136 Δ.Ο.Υ Καβάλας και έδρα τη Εθναρχού Μακαρίου 11, τηλ. 2516 007051.
3. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης.
Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα των οποίων η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση μπορεί να αποσύρουν τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή.Όπως μπορείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αλληλεπιδρώντας με τις υπηρεσίες μας, μπορείτε επίσης να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας μέσω των υπηρεσιών που παρέχουμε. Για να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, όπως προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, υποβάλετε αίτημα στην ανωτέρω διεύθυνση του ιδρύματος.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της τυχόν αντίστοιχης εφαρμογής για κινητά). Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου δικτυακού τόπου ή για πρακτικές εταιριών τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος  μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς άλλους δικτυακούς τόπους. Για παράδειγμα, εάν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση στον ιστότοπο και συνδεθείτε σε έναν άλλο δικτυακό τόπο, τότε η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν θα ισχύει για οποιαδήποτε πληροφορία που συλλέγεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα άλλων δικτυακών τόπων και σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου που επισκέπτεστε. 
4. Συλλογή και χρήση πληροφοριών.
Το tooman.gr διασφαλίζει τη θεμιτή και νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αυτά είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα εσάς ιδίως μέσω καταχώρησης σε αναγνωριστικό στοιχείο επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου και αριθμό κινητού τηλεφώνου. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρούνται κατά την συμπλήρωση και υποβολή της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας ή της φόρμας εκδήλωσης ή ηλεκτρονικής αίτησης ή αιτήματος ενημερωτικού δελτίου (newsletter) ενδιαφέροντος από εσάς.
Εσείς εξασφαλίζετε ότι τα παρεχόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεστε να ειδοποιείτε το toman.gr για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση σε αυτά. Οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στο toman.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο μέσω κοινοποίησης λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στις φόρμες επικοινωνίας ή εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
Στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας, ηλεκτρονική αίτηση, αίτημα ενημερωτικού δελτίου (newsletter), καθώς και στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να εμφανίζονται πεδία ελεύθερου κειμένου. Σε αυτά ο χρήστης δεν πρέπει να καταγράφει εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, όπως πληροφορίες για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, τα βιομετρικά στοιχεία ή τα γενετικά χαρακτηριστικά του, το γενετήσιο προσανατολισμό του τη φυλετική ή την εθνική προέλευση του, την ιδεολογία ή τις πολιτικές, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, πληροφορίες για το ποινικό του μητρώο, τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή ταυτότητας, κ.λπ.
Το tooman.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί αναγνωριστικά συσκευών, cookie και άλλα σήματα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που λαμβάνονται από τρίτα μέρη, για τον συσχετισμό λογαριασμών ή/και συσκευών με εσάς.  
5. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το tooman.gr (ή/και οι εκτελούντες την επεξεργασία ενεργούντες κατ’ εντολή και για λογαριασμό του) συλλέγουν, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του χρήστη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα Ενημέρωση για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Συλλέγουμε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργούμε και να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, όπως ενημερωτικά δελτία (newsletters) κλπ. Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται είναι τα απολύτως απαραίτητα για την υλοποίηση της αιτούμενης από εσάς ενέργειας-υπηρεσίας και επιστημονικών αναλύσεων. 
Το tooman.gr συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.
6. Ασφάλεια πληροφοριών και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Το tooman.gr έχει καθιερώσει τεχνικές, διοικητικές και φυσικές δικλείδες ασφαλείας για την υποβοήθηση της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή δημοσιοποίηση των πληροφοριών των χρηστών που συλλέγει και επεξεργάζεται.
Το tooman.gr θα διατηρεί τις πληροφορίες σας μόνο για το χρονικό διάστημα απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους, και διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά το πέρας αυτής, εκτός εάν προβλέπεται η συνέχιση της τήρησής τους με αίτημα του χρήστη ή εφαρμόζοντας  την κείμενη νομοθεσία.
7. Πληροφορίες που συλλέγουμε από άλλες πηγές.
Ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν τις λαμβάνουμε από άλλους, τρίτα μέρη, όπως: 
Α. Συνεργάτες ανάλυσης πληροφοριών.
Το tooman.gr συνεργάζεται με εταιρείες που του παρέχουν υπηρεσίες προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι χρήστες που είδαν ή έκαναν κλικ σε μια διαφήμιση ή σε περιεχόμενο αγόρασαν αργότερα την υπηρεσία ή το προϊόν που προβαλλόταν στη διαφήμιση (ή προχώρησαν σε κάποια άλλη ενέργεια σύμφωνα με τις προθέσεις του διαφημιζόμενου). Για να το κάνουν αυτό, οι υπηρεσίες αυτές ενδέχεται να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο ή τις διαφημίσεις που προβάλουν οι χρήστες, τον χρόνο που δαπανούν στις διάφορες σελίδες, τον τρόπο με τον οποίο καταλήγουν σε μια συγκεκριμένη σελίδα (π.χ. μέσω ερωτήματος αναζήτησης, μέσω συνδέσμου από άλλη σελίδα ή μέσω σελιδοδείκτη) και τον τρόπο που ανταποκρίνονται στις διαφημίσεις που τους προβάλλουμε. Αυτοί οι συνεργάτες συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με τις διαφημίσεις μας και όσα βλέπετε όταν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας, ώστε να προσφέρουν ελέγχους, έρευνα και αναφορές για εμάς και για τους διαφημιζόμενούς μας.
Στους παρόχους στοιχείων ανάλυσης με τους οποίους συνεργαζόμαστε συγκαταλέγονται, χωρίς περιορισμούς, οι εταιρίες που αναφέρονται παρακάτω.  Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες παρέχουν στους χρήστες επιλογές σχετικά με τον τρόπο που συλλέγουν και χρησιμοποιούν πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου τους:
– Google Analytics
Β. Εφαρμογές κοινωνικών δικτύων και γραφικά στοιχεία.
Το tooman.gr ενδέχεται να υλοποιεί εφαρμογές ή γραφικά στοιχεία (widget) από τρίτα μέρη σε ορισμένους από τους ιστότοπους και τις εφαρμογές της, τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση ή την κοινή χρήση περιεχομένου από χρήστες του. Αυτά τα γραφικά στοιχεία είναι ορατά σε εσάς στη σελίδα που επισκέπτεστε. Το δίκτυο που παρέχει το γραφικό στοιχείο ενδέχεται να σας προσφέρει στοιχεία ελέγχου για τη διαχείριση της εμφάνισης και της λειτουργικότητας του γραφικού στοιχείου. Η αλληλεπίδρασή σας με ένα γραφικό στοιχείο συνήθως επιτρέπει στο τρίτο μέρος να συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς, μεταξύ των οποίων τη διεύθυνση IP, τις πληροφορίες της επικεφαλίδας της σελίδας και τις πληροφορίες του προγράμματος περιήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το τρίτο μέρος μπορεί να σας αναγνωρίσει μέσω των γραφικών στοιχείων, ακόμα και όταν δεν αλληλεπιδράτε με το γραφικό στοιχείο αλλά επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα ή χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή με το γραφικό στοιχείο. Το toman.gr επιτρέπει κουμπιά κοινωνικών δικτύων, εφαρμογές και γραφικά στοιχεία από τους ακόλουθους συνεργάτες:
– Facebook
– Instagram
– Google +
– LinkedIn
– Pinterest
Γ. Πάροχοι περιεχομένου βίντεο.
Το tooman.gr ενδέχεται να παρέχει περιεχόμενο μέσω βίντεο σε συνεργασία με ορισμένους παρόχους περιεχομένου βίντεο. Αυτοί οι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν, να επεξεργάζονται ή να ορίζουν τα δικά τους cookie και να συλλέγουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σελίδας, πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, την έκδοση του flash player, την ταχύτητα του Internet και το τμήμα του βίντεο που προβλήθηκε.
– You tube
– vimeo.com
Δ. Σύστημα διαχείρισης και φιλοξενίας χώρου (hosting).
Το tooman.gr χρησιμοποιεί της υπηρεσίες του συστήματος διαχείρισης https://portfolio.adobe.com ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα ο παρών ιστόποπος. Παρακαλούμε όπως ελέγξετε την πολιτική απορρήτου του εν λόγω συστήματος διαχείρισης στη διεύθυνση: 

8. Cookies
Το tooman.gr για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του παρόντος ιστότοπου μερικές φορές μπορεί να τοποθετεί μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή των χρηστών, τα λεγόμενα «cookies».
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Με τα cookies, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να καταχωρείτε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακό τόπο ή φυλλομετράτε τις σελίδες του. Μεταξύ άλλων τα cookies μας βοηθούν να αναλύουμε πώς χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο μας και εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την περιήγησή σας.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο www.allaboutcookies.org.
9. Λοιποί όροι.
Το tooman.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει την παρούσα πολιτική και τους περιλαμβανομένους σε αυτή όρους προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Για αυτό το λόγο, οι χρήστες πρέπει τακτικά να ενημερώνονται για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχουν για τυχόν αλλαγές. 
Το tooman.gr διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των κατόχων των καρτών προνομίων σύμφωνα με το εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 
10. Εφαρμοστέο δίκαιο.
Οι συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο. Εάν κάποια διάταξη κριθεί άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται γι’ αυτό το λόγο η ισχύς των υπόλοιπων όρων. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει αρμοδιότητα έχουν τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Καβάλας.
Back to Top